Skip to main content

Vereniging van Vastgoedeigenaren Winkelgebied Oosterwolde

‘Samen naar een prachtig en krachtig winkelgebied van Oosterwolde.’

Wat is VVWO en wat doet de VVWO?

De Vereniging

De Vereniging van Vastgoedeigenaren Winkelgebied Oosterwolde is een vereniging waarvan het lidmaatschap openstaat voor alle eigenaren van commercieel vastgoed in het winkelgebied van Oosterwolde (zoals aangegeven in de BIZ). Eigenaren kunnen zowel individuele eigenaren als particuliere en professionele beleggers zijn.

Doel

Het doel van de vereniging is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden om daarmee bij te dragen aan een goede verhuurbaarheid, een positief rendement en een positieve waardeontwikkeling van het vastgoed.

Binnen deze rol vormt de VVWO een gesprekspartner voor de (lokale) overheid bij beleidsvorming ten aanzien van alle onderwerpen die actief bijdragen aan de totstandkoming van een integrale visie op het winkelgebied van Oosterwolde (gemeente Ooststellingwerf) en aan het actueel en actief houden van een gezamenlijke uitvoeringsagenda en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Ook versterkt de VVWO de contacten tussen eigenaren en draagt bij aan informatie-uitwisseling tussen eigenaren onderling en ook tussen eigenaren en ondernemersvereniging, makelaardij, gemeente Ooststellingwerf en alle overige bij het winkelgebied van Oosterwolde betrokken partijen.

Belangenbehartiging

Alle activiteiten die de VVWO uitvoert, zijn gericht op de realisering van haar doelstelling. De VVWO zal haar standpunt bepalen ten aanzien van commercieel vastgoed relevante onderwerpen en zij zal concrete activiteiten ondernemen om haar belangen optimaal behartigd te zien. Ook zal de vereniging haar standpunten zelfstandig inbrengen in ambtelijke en bestuurlijke overleggen met betrekking tot het winkelgebied van Oosterwolde. Daarnaast zal zij gestructureerd overleg voeren met de overheid en overkoepelende belangenorganisaties.

Lidmaatschap

Wilt u lid worden van de VVWO? Dit kan als u (economisch) eigenaar bent van onroerend goed in het winkelgebied van Oosterwolde (zoals aangegeven in de BIZ). Het lidmaatschap staat los van de betaling van de bijdrage aan de BIZ. Voor meer informatie over de BIZ, zie elders deze website.

Partners

De VVWO vormt samen met meerdere partners de BIZ (bedrijven investeringszone). De organisatie bestaat uit een Platform en een Stichting BizO. Namens de VVWO zitten voorzitter Thomas Hof, penningmeester Mirjam de Poel en secretaris Louise van Bruggen in het bestuur van het Platform. 

Het Platform bestaat daarnaast uit: 

Winkeliersvereniging VHO 
Gemeente Ooststellingwerf
CCO (Commerciële Club Ooststellingwerf) (website)

Daarnaast werkt de VVWO in het winkelgebied van Oosterwolde samen met de gemeente Ooststellingwerf. 

Contactgegevens VVWO:
P/a Secretariaat VVWO – Louise van Bruggen
louise@veenoord.eu of 06-45601690

Wie zijn wij – het bestuur

Het bestuur van Vereniging van Vastgoedeigenaren Winkelgebied Oosterwolde is namens de leden gesprekspartner bij lokale organisaties en vertegenwoordigt de vereniging in diverse overlegorganen. Om de belangen van de vastgoedeigenaren zo goed mogelijk te behartigen, is de vereniging gesprekspartner van de Gemeente Ooststellingwerf, Biz (Platform en Stichting BIzO) en Winkeliersvereniging VHO. Hieronder leest u meer over de activiteiten van de bestuursleden.

Thomas Hof – voorzitter VVWO – afgevaardigde VVWO in het platform

Directeur/eigenaar Thomas Hof Consultancy, Woonachtig in Oosterwolde

“Mijn hele leven woon ik in Oosterwolde en daarom heb ik een grote affiniteit met dit mooie dorp. Toen ik gevraagd werd als voorzitter voor de vastgoedvereniging, was ik meteen enthousiast. Dit in combinatie met de vertegenwoordiging namens de VVWO in het Platform, heeft ervoor gezorgd dat ik denk met mijn achtergrond en expertise uit het werkveld mijn steentje aan de verdere op- en uitbouw van Oosterwolde en het winkelhart bij te kunnen dragen. Zodat we in de toekomst ons dorp in stand kunnen houden en een stevige basis voor de toekomst kunnen leggen”. 

Jan Faber – lid VVWO 

Eigenaar Northair te Leek, Woonachtig in Oosterwolde

Jan woont sinds enkele jaren in Oosterwolde en heeft zijn hart aan ons dorp verpand. Waarom zult u vragen? Volgens Jan is Oosterwolde namelijk heel compleet. Alle winkels zijn vertegenwoordigd en er zijn goede scholen en voorzieningen. Graag wil Jan zijn steentje bij dragen voor behoud van goede voorzieningen, winkels, cultuur, natuur etc.

Miriam de Poel – penningmeester VVWO – afgevaardigde VVWO in het platform

Politieagente in Drachten, Woonachtig in Oosterwolde

“In mijn werk heb ik hoofdzakelijk te maken met de veiligheid van kinderen. Ook de veiligheid van kinderen in ons dorp en in algemene zin, vind ik van groot belang. Als we alles goed op orde hebben, straalt dit iets uit naar de mensen die ons dorp bezoeken. Dit trekt ook meer toeristen aan en dit zorgt weer voor inkomsten bij de ondernemers. 

Als partner van André de Fietsspecialist (ondernemer in het Winkelgebied) vind ik dit natuurlijk ook heel belangrijk!

Louise van Bruggen – secretaris VVWO – afgevaardigde VVWO in het platform

Eigenaar Veenoord Office Management, Woonachtig in Oosterwolde

In aanvang naar de BIZ (bedrijven investerings zone) is er gezamenlijk hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Fijn dat ik in de begeleiding hiervan mijn steentje heb kunnen bijdragen om dit allemaal soepel te laten verlopen op administratief en secretarieel gebied. Een grote uitdaging met een prachtig resultaat; gezamenlijk toewerken naar een prachtig en krachtig winkelgebied; daar doe ik het voor!

Welkom in Oosterwolde